Rejestracja na konferencja

Zarejestruj się teraz na V Afrykańską konferencję.

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o rejestrację:

Lub przesłanie informacji mailowej na adres:

agkister@poczta.onet.pl
konferencjaafrykanska@gmail.com

Ważna informacja

Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział w konferencji, proszone są o kontakt z organizatorem i przesłanie: tematu wypowiedzi, krótkiej noty biograficznej po polsku i angielsku, abstraktu wypowiedzi (500 znaków) w wersji polskiej i angielskiej.

Zaprezentowane referaty zostaną opublikowane w tomie „Afryka – potencjał możliwości i współpracy” t. 4 (Pelplin, Bernardinum). Redaktorem tomu jest ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (UKSW), który prosi o dostarczenie pełnej wersji referatów na konferencję i dostosowanie się do wymogów wydawniczych, które zostały zakreślone w liście Ks. prof. Różańskiego do prelegentów (poniżej)

Przedstawicieli organizacji pozarządowych prosimy o wysyłanie swojego logo w wersji elektronicznej do publikacji na stronie konferencji w zakładce uczestnicy. 

Rejestracja na konferencję jest równoznaczna z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach Fundacji Nowe Drzewo Życia i partnerów konferencji.

List ks. prof. dr. hab. Jarosława Różańskiego OMI

 

 

Szanowni Państwo,

referaty wygłoszone przez Państwa na kolejnej konferencji w Łodzi zamierzamy opublikować w: Afryka – potencjał możliwości i współpracy, t. 4, Pelplin: Bernardinum 2023.

Ponieważ jesteśmy zobligowani, żeby to wydawnictwo ukazało się jeszcze w tym roku kalendarzowym 2023 ostateczny termin nadsyłania referatów jest bardzo krótki: 31 października 2023 r. Dlatego przesyłamy Państwu wymogi wydawnicze. Prosimy o dostosowanie się do nich.

Przesłać do redakcji:

 1. Informacja: podać stopień/tytuł naukowy oraz afiliację autora – jeśli jest (Uniwersytet, Wydział, Katedra/Zakład), można w kilku słowach dookreślić zainteresowania, czy kierunki badań, np. politolog-afykanista, główne kierunki badań: Afryka Zachodnia.

 2. Tekst (por. poniżej wymogi, zwłaszcza przypisy – bardzo ważne – przypisy dolne)

 3. Bibliografia (por. poniżej sposób sporządzenia bibliografii – bardzo ważne).

 4. Tytuł w j. angielskim.

 5. Abstrakt w języku angielskim.

 6. Słowa kluczowe w języku angielskim.
 7. Słowa kluczowe w języku polskim
 • Plik powinien być przesłany w formacie doc, docx.
 • Ewentualne zdjęcia, mapy, wykresy i tabele należy przesyłać w osobnym pliku JPG, ponumerowane, zaznaczając miejsce ich umieszczenia w tekście.

 • W tekście należy używać typowych skrótów, powszechnie przyjętych w j. polskim takich jak „np.”, „etc.”, „itp.”, „jw.”. Nazwy miesięcy należy podawać pełnym wyrazem. Należy stosować pisownię określeń „wiek”, „rok”: przed — rozwinięte, np. w wieku XIX, w roku 1976; po — skrócone, np. w XX w., w 1888 r.

 • Autor powinien sprawdzić przyjętą polską pisownię nazw geograficznych i etnicznych.

 • Fragmenty cytowane w tekście z zasady powinny być ujęte w cudzysłów

  (wyjątek wypowiedzi z badań terenowych – kursywa).

Przypisy

 1. W zapisie bibliograficznym umieszczonym w przypisach dolnych należy podawać kolejno:

  – pierwszą (lub pierwsze) literę imienia autora cytowanego dzieła zakończoną kropką
  – nazwisko, tytuł dzieła (italikami) zakończony przecinkiem
  – miejsce wydania zakończone dwukropkiem,
  – wydawnictwo
  – rok wydania
  – numer strony umieszcza się po skrócie „s.”

  Np.: Ch. Brosses de, O kulcie fetyszów. Przeł., wstępem i przypisami opatrzył
  Marian Skrzypek, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 1992, s. 25.

 2. Przy cytowaniu artykułów z czasopism, tytuł czasopisma, tom, rocznik, zeszyt, numery stron podajemy po tytule artykułu, oddzielone przecinkami. Tytuły czasopism należy umieszczać w cudzysłowie. Numer tomu / zeszytu czasopisma, podajemy cyframi arabskimi.

  Np. J. McCann, Ethiopia, Britain, and Negotiations for the Lake Tana Dam 1922- 1935, „International Journal of African Historical Studies” t. 14 (1981) z. 4, s. 667-699. 

 3. Jeśli praca pochodzi z wydawnictwa zbiorowego, proszę podać redaktora (redaktorów) a następnie (red.) i umieścić skrót „w:”, po czym podać miejsce, rok wydania, numery stron.

  Np.: W. Lizak, Polsko-liberyjskie kontakty w okresie międzywojennym, w: W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan – Varia, Pelplin: Bernardinum 2017, s. 127. 

 4. Przy cytowaniu źródeł internetowych podajemy pierwszą literę (litery) imienia, nazwisko autora tekstu (jeśli jest znany), tytuł artykułu (italikami), adres strony internetowej, oraz informację z dnia dostępu np.:

  M. Culross, Tytuł jeśli jest,
  http://www.unc.edu/~hhalpin/ThingsFallApart/achebebio.html [2011-12-6].

W przypisach używamy skrótów i wyrażeń łacińskich
b.m. – s.l. (sine loco)
b.m.r. – s.l.a. brak miejsca i roku wydania
b.r. – s.a. (sine anno)
ciż – eidem/iidem (ci sami autorzy)
cyt. za – cit. per
dz. cyt. – op. cit. opere citato dzieło cytowane (ten sam utwór)
i inni – et al.
miejsce cytowane – loc. cit. (to samo miejsce)
por. – cf. confer porównaj
strona – p. pp. pagina, paginae strona, strony
tamże – ib. ibidem (to samo, co w przypisie powyżej)
taż/tejże – eadem – (ten sama autorka, tej samej autorki)
tenże/tegoż – id. idem (ten sam autor, tego samego autora)
też – eaedem (te same autorki)
w – in
zob. – v. vide zobacz
 

Bibliografia (wzór)
Bibliografia

Banks M. & R. Vokes, Introduction: Anthropology. Photography and the
Archaive, „History and Anthropology” 21 (2010) nr 4, s. 337-349.
Dammann E.K., Die Religionen Afrikas, Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag 1963.
Lizak W., Polsko-liberyjskie kontakty w okresie międzywojennym, w: Cisło W.,
Różański J., Ząbek M. (red.), Bilad as-Sudan – Varia, Pelplin: Bernardinum 2017, s. 125-141.

Scroll to Top