Paneliśći

Adekunle Ayoola, Strategic Advisor Cosmodernity Consulting

dr Malwina Bakalarska, Międzykulturowa trenerka i konsultantka biznesu BakalarSKA,
absolwentka UW oraz Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. 2013-2016 kierownik
pionierskiego projektu badawczego zajmującego się procesami adaptacji kulturowej
Afrykanów w krajach azjatyckich.

Hubert Bekrycht – dziennikarz, publicysta. Od 1992 r. w mediach, m.in. w prasie, Polskim
Radiu, TVP (w latach 2016-18 dyrektor – red. nacz. TVP3 Łódź), od 2020 r. PAP. Od 2009 r. we władzach łódzkiego SDP – wiceprezes oddziału. Od jesieni 2021 r. w ZG SDP, sekretarz generalny SDP. Od 1 stycznia 2022 r. redaktor naczelny portalu sdp.pl

Lucjan Buchalik, etnolog. Doktorat na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu (2008).
Stworzył od podstaw stałą ekspozycję zbiorów afrykańskich w Żorach. Do Afryki wyjechał po raz pierwszy jako student (1985), od tego czasu prowadzi badania etnologiczne w Afryce Zachodniej, głównie Mali i Burkina Faso. Opublikował książki: „Kolorowy Sahel”, „Niewolnicy kobiet czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Kurumba”, „Dogon ya gali. Dawny świat Dogonów” oraz kilkadziesiąt artykułów w literaturze fachowej.

Hadija Dabaso Specjalista ds. rozliczeń , CBRE Sp. z.o.o

Hans Tambe Ebot doktorant Instytutu Politologii Uniwersytetu Śląskiego

Włodzimierz Domagalski-Łabędzki – działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów i
Organizacji Solidarność Walcząca (1980-1990). Historyk, autor  kilkunastu książek i broszur dotyczących dziejów oporu społecznego w okresie PRL i wielu haseł rzeczowych i biogramów w Encyklopedii Solidarności. Organizator wielu konferencji, spotkań, uczestnik licznych projektów historycznych. Od 2019 r. pracownik Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji Polskiej.

Anna Grażyna Kister – pisarka, w latach 1979-1987 działaczka opozycji antykomunistycznej (m.in. Solidarności Walczącej), współorganizatorka pomocy dla parafii i zespołu szkół w Kunkujang w Gambii, prezes Fundacji Nowe Drzewo Życia.

dr Jolanta Kubicka

Jakub Makurat, Country Manager Poland & Czech and Slovakia Ebury Partners.

Mostowska Monika, wiceprezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl, zajmuje się organizacją pomocy dla Afryki i promocją współpracy międzykulturowej.

Anita Nabalayo Mukonja Wasike, licencjat w dziedzinie inżynierii geoprzestrzennej uzyskany na Uniwersytecie w Nairobi. Doświadczenie w dziedzinie mapowania i geodezji, współpraca z różnymi organizacjami w projektach w zachodniej, wschodniej i środkowej Kenii. Obecnie w Polsce.

Kelvin Mukolwe, licencjat w dziedzinie ekonomii międzynarodowej na Narodowym
Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu (Ukraina), magisterium w dziedzinie analityki danych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Regionalny Menedżer Usług w Citibanku, specjalizuje się w kartach komercyjnych.

Jarosław Olszyński, Założyciel i prezes FreeGo.

Mariusz Patey, ekspert Warsaw Institute, publicysta i przedsiębiorca z kilkuletnim 
doświadczeniem prowadzenia biznesu, m.in. w Etiopii. Utworzył on w Tigraju na 
północy  Etiopii  palarnię  kawy. 

dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ, przewodnicząca wspólnej Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinach nauki o kulturze i religii oraz nauki o sztuce. Prodziekan
ds. Studiów Niestacjonarnych, Podyplomowych i Współpracy z Zagranicą Wydziału
Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Aneta Pawłowska, doktor nauk humanistycznych, profesor na Uniwersytecie Łódzkim – historyk sztuki i historyk. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Filozofii i Historii na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2015 roku ekspert Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w dziedzinie ochrony zabytków, zwłaszcza malarstwa polskiego i ogólnego z XIX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki afrykańskiej oraz audiodeskrypcji dzieł sztuki. Autorka kilkudziesięciu ekspertyz przygotowanych na potrzeby m.in. Departamentu Ochrony Zabytków i muzeów. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na historii polskiej sztuki XIX i XX wieku, sztuce i kulturze Afryki Subsaharyjskiej (od 2000 roku) oraz problemach audiodeskrypcji dzieł sztuki (od 2013 roku). Wykładała na uczelniach za granicą (m.in. Universidade Santiago de Compostela, University of West Bohemia w Pilźnie, Chandigarh University w Pendżabie – Indie, University of Ostrava). Jest laureatką licznych nagród, w tym naukowych i dydaktycznych przyznawanych przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz krajowych nagród LUMEN (Leaders in University Management 2017), Lodz Eureka 2017, Idol 2018 i międzynarodowej nagrody INTARG 2020. Autorka, współautorka i redaktorka kilku książek oraz dziesiątek artykułów naukowych (m.in. „Pro Arte. Monografia grupy warszawskich artystów 1922-1932, Warszawa 2007; „Sztuka i kultura Południowej Afryki. W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przemian historycznych”, „Japonizm w sztuce modernizmu. Obrazy płynącego świata” (wspólnie z Julią Niewiarowską-Kuleszą), Łódź 2016 oraz „Studia nad sztuką polską XIX i XX wieku”, Łódź 2017). Kierownik licznych projektów badawczych, w tym „Łódź w sztuce na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/Włączeni” oraz „Miasto Przyjazne” (współfinansowane przez UE i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Zbigniew Popowski ukończył studia z zakresu handlu międzynarodowego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada również dyplom MBA potwierdzony przez Wolny Uniwersytet Brukselski, Uniwersytet w Antwerpii i Uniwersytet Bergische Wuppertal. Uczestniczył w kursie zarządzania prowadzonym przez wykładowców Canadian International Management Institute we współpracy z Harvard Business School. Specjalista w dziedzinie zabezpieczania i finansowania handlu międzynarodowego, z 20-letnim doświadczeniem w bankowości, finansach i inwestycjach zagranicznych. Przez ponad 15 lat był szkoleniowcem, wykładowcą i doradcą szkoleniowym w zakresie projektów związanych z finansami przedsiębiorstw, handlem zagranicznym i inwestycjami międzynarodowymi. Ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych, autor artykułów na temat handlu i inwestycji zagranicznych w prasie branżowej. Współorganizator i partner misji handlowych polskich przedsiębiorstw we współpracy m.in. z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (dawniej Ministerstwem Gospodarki), Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polską Izbą Handlową oraz ThinkTank Center for Dialogue and Analysis. Obecnie zarządza firmą doradczą Popowski Advisory, specjalizującą się w wprowadzaniu firm na trudne rynki. Udziela konsultacji w zakresie handlu zagranicznego, zarządzania ryzykiem walutowym i ryzykiem inwestycyjnym. Pracował na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w takich instytucjach jak: HSBC, EY, BNP Paribas, Dresdner Bank, Fortis Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego i Citibank.

Zofia Potakowska, doktorantka studiów humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. 2017 badania nad postrzeganiem sztuki zachodniej przez społeczeństwo tanzańskie. 2018 badania nad postrzeganiem rzeźby artystów ludu Makonde przez wybranych respondentów warszawskich. 2018 ukończenie studiów magisterskich. 2020 współpraca z telewizją tanzańską przy produkcji filmu dokumentalnego dotyczącego współczesnej rzeźby Makonde. 2022 udział w Międzynarodowym Grancie „Transkulturowe Perspektywy w Sztuce i Edukacji Artystycznej” (TPAAE), finansowanym z budżetu Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, realizowanym w Kenii i Tanzanii.

Raniszewski Mariusz

Nelson Kiprono Rotich, licencjat nauk ścisłych na Uniwersytecie Rolnictwa i Technologii Jomo Kenyatty (JKUAT), 2019 r. magisterium na Uniwersytecie w Nairobi w Kenii, stypendysta Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz Instytutu Chemii i Technologii Jądrowej w Warszawie na realizację doktoratu w dziedzinie chemii jądrowej.

Jarosław Różański OMI, prof. dr hab., misjolog-afrykanista, religioznawca. Główne
zainteresowania Afryką pogłębione zostały przez pobyty badawcze, związane głównie z
klasycznie pojmowaną strefą Sudanu Środkowego: Kamerun: (1991-1993; 2001; 2011; 2013); Czad (1993; 2001; 2013); Republika Środkowoafrykańska (1993; 2002; 2013); Sudan Południowy (2011); Sudan Północny (2012). Prowadził także badania terenowe na Madagaskarze (1995/1996; 2011). Owocem tych pobytów były liczne publikacje. Jarosław Różański OMI jest autorem 15 książek, redaktorem i współredaktorem 25 książek, autorem ponad 100 artykułów naukowych, 30 popularnonaukowych oraz licznych haseł encyklopedycznych i recenzji naukowych. Od października 1999 r. pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dariusz Skonieczko, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Tomasz Smoliński, absolwent Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej o specjalizacji
chemia nieorganiczna i ceramika. Od 2011 w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w
Warszawie, kierownik Laboratorium Technik Jądrowych. Specjalizacja w technologiach
jądrowych, a w szczególności w reaktorach SMR, w badaniach radioznacznikowych, w
hydrometalurgii oraz oczyszczaniu wody, i w technikach przerobu i zestalania odpadów
promieniotwórczych. Zafascynowany Afryką, w szczególności Kenią m.in. ze względu na to, że jest opiekunem doktoranta z Kenii.

Anna Walkowiak, absolwentka Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, aplikacja radcowska, studia podyplomowe w zakresie prawa własności
intelektualnych (UW), dyplom Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (UW). Od kilku lat
prezes zarządu Fundacji Africa Help, zajmuje się pomocą rozwojową w Afryce.

Popular posts

Scroll to Top